Reial Decret‐Llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària

I. Contractació temporal de treballadors en el sector agrari

Amb data d’avui s’ha publicat el Reial Decret‐Llei pel qual s’aproven mesures urgents de caràcter temporal en matèria d’ocupació agrària. El Reial Decret‐Llei entra en vigor demà i la seva vigència s’estableix fins al proper 30 de juny de 2020, amb les excepcions que assenyalem al final d’aquesta Nota Informativa (*).

Entre els principals objectius d’aquestes mesures es troben el poder garantir la disponibilitat de mà d’obra a agricultors i ramaders durant l’estat d’alarma, coincident amb l’inici de la recollida de les collites d’estiu (principalment maduixa i fruita d’os), clarament afectada per la realitat del COVID‐19 i les mesures regulatòries adoptades, entre elles, la limitació de mobilitat que impedeix els habituals (i imprescindibles) desplaçaments de treballadors per la recol∙lecció, davant la impossibilitat de la qual podrien generar‐se – entre molts altres factors col∙laterals‐ una disminució de proveïment als mercats, o la pèrdua d’aquests cultius.

Així doncs, es pretén afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari, mitjançant l’establiment de mesures extraordinàries de flexibilització d’ocupació durant la vigència de l’estat d’alarma, qualsevol que sigui la categoria professional o ocupació completa de l’empleat. La norma s’adreça a assegurar que qualsevol treballador que accepti tal contracte temporal no es vegi perjudicat, amb independència de que percebi o no algun tipus de subsidi, ajuda o prestació de caràcter social o laboral, contributiva o no contributiva.

La principal característica d’aquestes mesures és que permeten compatibilitzar la prestació per desocupació amb el sou per la contractació en la recol∙lecció (permet compatibilitzar el subsidi agrari amb el sou per la recollida de la campanya en aquest període).

En aquest sentit, podran acollir‐se a aquestes mesures de flexibilització temporal:

  • Persones en situació de desocupació o cessament d’activitat.
  • Treballadors els contractes dels quals s’hagin vist temporalment suspesos (excepte EETTRO).
  • Migrants amb permís en vigor fins al 30 de juny de 2020.
  • Joves extracomunitaris d’entre 18 i 21 anys en situació regular, als quals es proporcionarà també permís de treball.

Es requerirà que el seu domicili (o el lloc en el qual pernoctin temporalment) es trobi en el mateix terme municipal o en termes municipals limítrofs al del centre de treball.

Els empresaris, per la seva banda, hauran de garantir la disponibilitat de mitjans de prevenció escaients per fer front a la prevenció del COVID‐19. Així mateix, comunicaran als serveis públics d’ocupació autonòmics les seves ofertes d’ocupació.

Per la seva banda, les Administracions competents, promouran i gestionaran aquest tipus de contractació, establint els col∙lectius prioritaris per cobrir‐la quan el nombre de demandants d’ocupació superi l’oferta disponible, de conformitat amb les disposicions del Reial decret‐Llei.

II.‐ Altres consideracions.

La norma estableix així mateix aclariments en matèria de Seguretat Social respecte de la recent normativa relacionada amb la crisi del COVID‐19, fonamentalment quant a flexibilització i simplificació de tràmits. Matisa, a més, que els períodes d’aïllament on tinguin el domicili les persones treballadores com a conseqüència del COVID‐19 es consideraran situació assimilada a l’accident de treball.

Destaca la imprescindible necessitat d’estimular la fabricació de productes sanitaris i la recerca clínica, que considera indispensable durant la situació d’emergència, establint la no aplicació de les taxes previstes en els procediments d’autorització d’assajos clínics per la recerca de medicaments.

També inclou modificacions pel que fa a la incorporació de la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament, com a personal estatutari, dels professionals sanitaris, pels qui la protecció de la Seguretat Social s’amplia a totes les contingències, inclòs l’accident in itinere (durant el desplaçament al lloc de treball).

Finalment, estableix normes temporals d’actuació als òrgans de personal, per donar cobertura a la tramitació i abonament de totes les situacions d’incapacitat temporal de mutualistes de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat i de la Mutualitat General Judicial.

(*) El Reial decret‐Llei preveu una sèrie de mesures en la seva Disposició Addicional Tercera (procediments d’entitats gestores de la Seguretat Social) que mantindran la seva eficàcia fins que es normalitzi el funcionament de les corresponents entitats, el que es publicarà degudament en el BOE. El mateix aplicarà a la tramitació dels procediments del Servei Públic d’Ocupació Estatal i a l’Institut Social de la Marina pel que fa a les mesures de l’apartat 1 de la Disposició Addicional Quarta.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment sobre aquest tema.

Salutacions cordials,

JULIO VILAGRASA I ASOCIADOS

Voleu compartir aquest contingut?

Compartir a Facebook
Compartir a Twitter
Compartir a Linkedin
Enviar per correu
Enviar per Whatsapp
Enviar per Telegram