Principals novetats legislatives fins la data actual en matèria fiscal i administrativa

 Benvolguts/es, 

Durant aquests dies us anirem reportant actualitzacions sobre temes que puguin ser d’actualitat i interès, amb el propòsit de poder-vos facilitar, de forma àgil, qüestions que puguin anar sorgint. 

Us animem a enviar-nos les consultes o comentaris que considereu. 


FISCAL 

Quines són les novetats més importants en l’àmbit tributari que s’han adoptat fins ara? 

Ajornament sense garantia de deutes tributaris de PIMES i autònoms. 

El Reial Decret 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, preveu l’ajornament sense garantia per deutes de PIMES i Autònoms, amb la següent extensió: 

 • (i) Només s’aplica al tributs de caràcter estatal
 • (ii) Compren un àmbit temporal limitat a totes aquelles liquidacions i autoliquidacions que s’han de presentar i ingressar entre el 13 de març de 2020 i el 30 de maig de 2020 (queden inclosos, els deutes per retencions i per pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats). 
 • (iii) Poden acollir-se a aquestes avantatges les persones i entitats amb un volum d’operacions no superior a €6.010.121,04.- a l’exercici 2019. 
 • (iv) S’han de complir els requisits previstos a l’article 82.2 a) de la Llei General Tributària i normativa complementària. Aquesta normativa preveu que es poden ajornar, sense garantia o garantia total, els deutes tributaris de quantia inferior a €30.000.-. 
 • (v) Condicions de l’ajornament: Es concedirà per termini de sis mesos, sense meritació d’interès de demora durant els primers tres mesos

Suspensió del serveis presencial a les Oficines de l’Administració de l’Estat de l’Agència Tributària. 

Les oficines de l’Agència Tributaria de l’Estat, romandran temporalment tancades per l’atenció presencial. 

Cal recordar que el Decret d’Alarma (Reial Decret 463/2020) va establir la suspensió dels terminis administratius. 

L’Agència Tributària està treballant el diferents aspectes d’interès en la realització de tràmits amb la mateixa, com, per exemple, l’obtenció del certificat digital. D’acord amb les notícies més recents, l’AEAT tot just ha comunicat el següent (font REAF) :“En relación con aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté caducado o próximo a caducar, la AEAT ya ha desarrollado la solución técnica que les habíamos anunciado esta mañana, permitiendo el uso de los certificados caducados en su SEDE de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Si su navegador habitual no se lo permite, le recomendamos lo traslade al FireFox donde podrá seguir usándolo”. 

Suspensió de terminis dels procediments de tramitació tributària a Catalunya. 

L’Agència Tributària de Catalunya, amb efectes 16 de març de 2020, ha adoptat una sèrie de mesures en relació als terminis dels procediments tributaris, amb la següent extensió: 

 • (i) Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació. 
 • (ii) Suspensió de terminis de prescripció i caducitat. 
 • (iii) Suspensió del servei presencial. Les oficines romandran tancades. 

JUDICIAL – ADMINISTRATIU. PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT. 

Tinc un judici en curs o l’he d’iniciar. Vull reclamar el pagament d’un deute, què faig? 

El Reial Decret d’Alarma (Reial Decret 463/2020) davant la incertesa de la situació sanitària i l’excepcionalitat de la mateixa, va disposar una suspensió dels terminis processals, en el termes següents: 

 • (i) Queden suspesos els terminis processals, administratius i de prescripció i caducitat. 
 • (ii) En quant als terminis processals queden suspesos en tots els ordres jurisdiccionals, amb algunes excepcions a l’ordre penal, laboral o sobre drets fonamentals. 
 • (iii) En quant als terminis administratius, es decreta una suspensió i interrupció general a tot el sector públic. 
 • (iv) Finalment i en relació al terminis de prescripció i caducitat de tot tipus d’accions o drets, queden suspesos al llarg del termini de vigència de l’estat d’alarma. 

Les diferents Administracions han quedat pràcticament aturades amb les mesures adoptades, principalment en l’atenció personal, per tant, la nova normativa preveu un “aturament” dels terminis i procediments, per no perjudicar les pretensions de les persones i l’inici i tràmit dels procediments als diferents ordres jurisdiccionals. 

Una vegada aixecat l’estat d’alarma, els terminis i procediments s’iniciaran de nou al mateix moment temporal o processal que es trobaven amb anterioritat al decret d’alarma. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Voleu compartir aquest contingut?

Compartir a Facebook
Compartir a Twitter
Compartir a Linkedin
Enviar per correu
Enviar per Whatsapp
Enviar per Telegram