Nota informativa Reial Decret‐Llei de mesures extraordinàries en relació al covid‐19 en l’àmbit de la contractació pública

En la Nota Informativa 9 del passat 20 de març, fèiem referència a que el Reial Decret‐Llei 8/2020 dedica un apartat específic (art. 34) a les mesures en matèria de contractació pública per pal∙liar les conseqüències del Covid‐19 i, en concret, per la suspensió d’obres i serveis com a conseqüència del seu impacte en contractes subjectes a la Llei de Sector Públic i a la Llei de Sectors Especials.
El principal objectiu d’aquestes mesures és evitar la resolució dels contractes públics i facilitar‐ne la seva adaptació a la situació derivada de la crisi sanitària i de l’estat d’alarma. El Reial Decret Llei recull totes les mesures i procediments per l’efectiva aplicació de la suspensió i l’assumpció de costos per part dels Ens Públics.
En aquest sentit, s’estableixen mesures per evitar els efectes negatius sobre l’ocupació i la viabilitat empresarial derivats de la suspensió de contractes públics, impedint‐ne la resolució, per part de totes les entitats que integren el sector públic i evitar que el COVID‐19 i les mesures adoptades per l’Estat, Comunitats Autònomes i Administracions Locals, tinguin un impacte estructural negatiu sobre aquesta part del teixit productiu. La mesura principal és la previsió d’un règim específic de suspensió d’aquests contractes.

(i) Contractes de serveis i de subministraments.

i. Prestació successiva. Impossible continuïtat.

Suspensió automàtica per impossibilitat de desenvolupar el contracte des de que es produeixi la causa que impedeix desenvolupar la prestació (vinculada al Covid‐19) i fins que aquesta es pugui reprendre.
L’Entitat Adjudicadora, en quedar en suspens el contracte públic, haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis generats durant la suspensió (prèvia sol∙licitud i acreditació d’aquests) que recull el Reial Decret‐Llei (salaris, despeses de manteniment, lloguers i costos de maquinària i instal∙lacions, despeses de pòlisses d’assegurança…).
En aquells supòsits en els que, com a conseqüència de la paralització dels procediments, no pugui formalitzar‐se un nou contracte, l’Òrgan de contractació podrà prorrogar el contracte original fins que s’iniciï l’execució del nou contracte sota les premisses del Reial Decret‐Llei.

ii. Prestació no successiva. Mora.

Pel que fa als contractes públics de serveis i subministrament distints als referits en l’apartat anterior (sempre i quan no n’hagin perdut la finalitat com a conseqüència de l’impacte del COVID‐19), quan el contractista incorri en mora sobre els terminis contractuals previstos com a conseqüència de l’actual situació, l’Òrgan de Contractació podrà oferir una pròrroga, com a mínim, igual al temps perdut pel motiu referit, la qual es pot incrementar previ informe del Director d’obra, conforme als requisits previstos en el Reial Decret‐ Llei. S’abonaran les despeses salarials addicionals incorregudes fins un màxim del 10% del preu inicial del contracte, quan aquestes despeses s’acreditin de forma fefaent.
No procedirà aplicar penalitzacions al contractista.

(ii) Contractes públics d’obres.

Impossible continuïtat dels contractes que s’haurien de finalitzar durant la vigència de l’estat d’alarma. En els contractes d’obra que no hagin perdut la seva finalitat com a conseqüència del COVID‐19 però en els quals, per causa d’aquest, resulti impossible la seva continuïtat, el contractista podrà sol∙licitar‐ne la suspensió en termes similars ‐ també en quant a abonament de danys i perjudicis i amb les especialitats, en quant al conveni col∙lectiu d’aplicació, pel que fa a despeses salarials – als de l’apartat (i) i anterior i en compliment dels requisits del Reial Decret‐Llei. Seran requisits d’aplicació:

  • Que el contractista principal, els subcontractistes, proveïdors i subministradors, estiguin al corrent del compliment de les seves obligacions laborals i socials a data de la declaració de l’estat d’alarma.
  • Que el contractista principal estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions de pagament als agents referits en l’apartat anterior.

(iii) Contractes públics de concessió d’obres i de concessió de serveis.

Restabliment de l’equilibri econòmic dels contractes.

A fi i efecte de poder pal∙liar els efectes col∙laterals del COVID‐19 que facin impossible l’execució d’aquests contractes, les Administracions atorgaran als concessionaris el dret a restablir l’equilibri econòmic dels contractes mitjançant l’ampliació de la seva durada inicial, fins un màxim del 15% o amb la modificació de les clàusules de contingut econòmic del contracte. No s’estableix, però, una pauta determinada en quant a aquestes modificacions, remetent una referència genèrica a la compensació per la pèrdua d’ingressos i l’increment de costos regulats que s’acreditin de forma fefaent.

(iv) Inclusions i exclusions de la normativa de contractació pública durant l’estat d’alarma.

El Reial Decret‐Llei inclou de forma expressa determinats sectors als que la regulació resulta d’aplicació (tals com l’aigua, l’energia, transports, serveis postals, determinades assegurances privades, plans i fons de pensions, de l’àmbit tributari i litigis fiscals).

Així mateix, exclou la seva aplicació a:

  • Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o similars vinculats a la crisi sanitària.
  • Contractes de serveis de seguretat, neteja o manteniment de sistemes informàtics.
  • Contractes de serveis o subministraments necessaris per garantir la mobilitat i la seguretat de les infraestructures i serveis de transport.
  • Contractes adjudicats per entitats públiques que cotitzin en mercats oficials i no obtinguin ingressos dels Pressuposts Generals de l’Estat.

La normativa tanca aquest capítol amb una referència a la submissió, si és el cas, a les mesures que pugui adaptar el Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, autoritat competent designada en el Real Decret de declaració de l’estat d’alarma.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.

Salutacions cordials,

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS

Voleu compartir aquest contingut?

Compartir a Facebook
Compartir a Twitter
Compartir a Linkedin
Enviar per correu
Enviar per Whatsapp
Enviar per Telegram