Aprovació del primer tram de la línia d’avals per empreses i autònoms

Fa uns dies us indicàvem (veure Nota informativa 4) que, entre les mesures financeres derivades del Reial Decret‐Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID‐19, s’havia previst la concessió d’avals per import de 100.000 milions d’euros, les condicions i requisits dels quals estaven pendents d’aprovació pel Consell de Ministres.
La referida aprovació es va produir, pel que fa a una primera fase, al Consell de Ministres d’ahir, obrint‐se el primer tram de la Línia d’Avals per empreses i autònoms, per un import de fins a 20.000 milions d’euros, destinats a garantir els nous préstecs i renovacions concedits a empreses i autònoms. La Línia d’Avals serà gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en col∙laboració amb altres entitats financeres, que assumiran el cost dels avals.

Principals característiques del primer tram de la Línia d’Avals per a Empreses i Autònoms

 • (i) Import: € 20.000.000.000,00‐. El 50% es reservarà per a garantir préstecs d’autònoms i PIMES.
 • (ii) Objectiu: Preservar l’activitat productiva i l’ocupació i pal∙liar els efectes del COVID‐19.
 • (iii) Finalitat: atendre la gestió de factures, necessitat de circulant, venciment d’obligacions financeres o tributàries, o altres necessitats de liquiditat.
 • (iv) Retroactivitat. Els avals s’atorgaran amb caràcter retroactiu, pel que podran sol∙licitar‐se per les operacions formalitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor de Reial decret llei (18 de març de 2020).
 • (v) Àmbit Subjectiu: Empreses i autònoms, afectats pels efectes econòmics derivats del COVID‐19, que compleixin els següents requisits:
  ‐ Que el 31 de desembre de 2019 no estiguessin en situació de morositat.
  ‐ Que no tinguessin obert un procediment concursal a 17 de març de al 2020 (data de
  declaració de Reial decret llei d’aplicació).
 • (vi) Garanties:
  ‐ Operacions sol∙licitades per autònoms i PIMES: 80% dels nous préstecs i 80% de les
  renovacions.
  ‐ Operacions sol∙licitades per la resta d’empreses: 70% dels nous préstecs i 60% de les
  renovacions.
 • (vii) Vigència: Equivalent a la del préstec concedit, amb un màxim de 5 anys.

Compromís de les entitats financeres

A més d’assumir els costos dels nous préstecs i renovacions referits, les entitats financeres es comprometen a mantenir, al menys fins el proper 30 de setembre de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients (en particular a aquells els préstecs resultin avalats).

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.

Salutacions cordials,

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS

Voleu compartir aquest contingut?

Compartir a Facebook
Compartir a Twitter
Compartir a Linkedin
Enviar per correu
Enviar per Whatsapp
Enviar per Telegram