Nota informativa Reial Decret-Llei de mesures extraordinàries en relació al COVID-19 en l’àmbit financer

(i) Línia d’avals per empreses i autònoms. 

Per tal de facilitar el manteniment dels llocs de treball i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, s’ha aprovat l’atorgament d’avals al finançament d’entitats financeres i de crèdit per atendre la gestió de factures, necessitat de circulant, venciment d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquidés. 

S’ha previst la concessió d’avals per import de 100.000 milions d’euros. 

Les condicions i requisits per accedir estan pendents d’aprovació pel Consell de Ministres. 

(ii) Ampliació dels límits d’endeutament net de l’ICO. 

S’ha aprovat una ampliació de 10.000 milions d’euros al límit d’endeutament net per l’ICO, per facilitar liquidés addicional a les empreses, especialment PIMES i autònoms. 

(iii) Línia extraordinària de cobertura asseguradora. 

S’autoritza la creació d’una línia de cobertura asseguradora per un període de 6 mesos des de l’entrada del Reial Decret, fins a un import de 2.000 milions d’euros, amb les característiques següents: 

  • Són elegibles els crèdits de circulant necessaris per empreses exportadores, sempre que es corresponguin amb noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la crisi actual. 
  • Seran beneficiaris PIMES i empreses més grans, sempre que: No siguin cotitzades ni empreses internacionalitzades o en procés de internacionalització (que han de complir una sèrie de requisits previstos a la norma). 
  • Queden excloses les empreses en situació concursal o pre-concursal, així com empreses amb problemes d’impagaments al sector públic. 

(iv) Mesures financeres per titulars d’explotacions agràries que hagin subscrit un préstec per la situació de sequera de l’any 2017. 

Es facilita als prestataris de crèdits financers concedits a titulars d’explotacions agràries afectats per la sequera de l’any 2017, segons Ordres AAA/778/2016, APM/728/2017 i APM/358/2018 (subvencions públiques destinades a l’obtenció d’avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària) que, de forma voluntària, puguin acordar amb les entitats financeres la pròrroga, fins a un any – que pot ser de carència-, del període d’amortització dels préstecs subscrits. 

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació finançarà els costos addicionals dels avals concedits, derivats de l’ampliació del període de l’operació. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Voleu compartir aquest contingut?

Compartir a Facebook
Compartir a Twitter
Compartir a Linkedin
Enviar per correu
Enviar per Whatsapp
Enviar per Telegram