Estat d’alarma. Moratòria pels deutors hipotecaris

Inici del termini de sol·licitud de moratòria d’hipoteques per deutors vulnerables 

(i) Principals aspectes a tenir en compte 

La moratòria s’estén, únicament, a deutes hipotecaris assumits per l’adquisició de l’habitatge habitual. 

Poden acollir-se totes aquelles persones que estiguin passant per dificultats per poder atendre el pagament del deute, degut a la crisi del COVID-19. 

Els deutors que es poden emparar en aquesta mesura són aquells considerats en situació de vulnerabilitat econòmica, és a dir, les persones que es trobin en les situacions següents: 

  • (i) Que estiguin a l’atur o, en cas de ser empresaris, que hagin patit una pèrdua substancial d’ingressos o vendes. 
  • (ii) Quan el conjunt dels ingressos de la unitat familiar no superin, el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, els límits que preveu la norma. 
  • (iii) Quan la quota hipotecària, més despeses i subministraments bàsics, resultin iguals o superiors al 35% del ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar. 
  • (iv) Quan la unitat familiar hagi patit una alteració significativa en les seves circumstàncies econòmiques. 

Els fiadors i hipotecants de les operacions objecte d’aquesta mesura poden acollir-se també, en les mateixes condicions, a la seva aplicació i poden sol·licitar la persecució de tots els béns del deutor, amb anterioritat a la reclamació del deute adreçada a ells pel creditor. 

L’aplicació de la moratòria comportarà: 

  • (i) La suspensió del deute hipotecari. 
  • (ii) La no aplicació de les clàusules de venciment anticipat, per impagament. 
  • (iii) La impossibilitat de meritar interessos de qualsevol tipus. 

(ii) Exempcions aplicables a les novacions de préstecs i crèdits hipotecaris 

Des d’ahir 18 de març de 2020, durant el termini prorrogable d’un mes, s’aprova, per aquests supòsits, una exempció en la modalitat d’Actes Jurídics Documentats (AJD) de l’Impost Sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD), aplicable en la quota gradual de documents notarials, en les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin d’acord amb el RDLl 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Nota informativa Reial Decret-Llei de mesures extraordinàries en relació al COVID-19 en l’àmbit financer

(i) Línia d’avals per empreses i autònoms. 

Per tal de facilitar el manteniment dels llocs de treball i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, s’ha aprovat l’atorgament d’avals al finançament d’entitats financeres i de crèdit per atendre la gestió de factures, necessitat de circulant, venciment d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquidés. 

S’ha previst la concessió d’avals per import de 100.000 milions d’euros. 

Les condicions i requisits per accedir estan pendents d’aprovació pel Consell de Ministres. 

(ii) Ampliació dels límits d’endeutament net de l’ICO. 

S’ha aprovat una ampliació de 10.000 milions d’euros al límit d’endeutament net per l’ICO, per facilitar liquidés addicional a les empreses, especialment PIMES i autònoms. 

(iii) Línia extraordinària de cobertura asseguradora. 

S’autoritza la creació d’una línia de cobertura asseguradora per un període de 6 mesos des de l’entrada del Reial Decret, fins a un import de 2.000 milions d’euros, amb les característiques següents: 

  • Són elegibles els crèdits de circulant necessaris per empreses exportadores, sempre que es corresponguin amb noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la crisi actual. 
  • Seran beneficiaris PIMES i empreses més grans, sempre que: No siguin cotitzades ni empreses internacionalitzades o en procés de internacionalització (que han de complir una sèrie de requisits previstos a la norma). 
  • Queden excloses les empreses en situació concursal o pre-concursal, així com empreses amb problemes d’impagaments al sector públic. 

(iv) Mesures financeres per titulars d’explotacions agràries que hagin subscrit un préstec per la situació de sequera de l’any 2017. 

Es facilita als prestataris de crèdits financers concedits a titulars d’explotacions agràries afectats per la sequera de l’any 2017, segons Ordres AAA/778/2016, APM/728/2017 i APM/358/2018 (subvencions públiques destinades a l’obtenció d’avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària) que, de forma voluntària, puguin acordar amb les entitats financeres la pròrroga, fins a un any – que pot ser de carència-, del període d’amortització dels préstecs subscrits. 

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació finançarà els costos addicionals dels avals concedits, derivats de l’ampliació del període de l’operació. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS