MODIFICACIONS TRIBUTÀRIES A L’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS I L’IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDIC DOCUMENTATS

El proppassat 29 d’abril es va aprovar la Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 

La llei estableix una sèrie de mesures que s’estenen a diferents àmbits d’interès general. En aquesta Nota en destaquem les modificacions tributàries relacionades amb l’impost de successions i donacions i l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que hem considerat importants. 

I.- IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS. 

(i) Creació d’una nova reducció per donacions fetes per entitats sense finalitat de lucre. 

La reducció s’aplica a les donacions i la resta de transmissions lucratives entre vius equiparables, rebudes de fundacions i d‘associacions que compleixin finalitats d’interès general, hagin estat o no declarades d’utilitat pública i inscrites en els registres de fundacions i d’associacions adscrits a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, o en registres anàlegs d’altres administracions públiques. 

La reducció és del 95% i s’aplica a la base imposable. 

Per poder gaudir de la reducció cal que es compleixin els requisits següents: 

  • L’entitat donant ha d’estar inscrita en el registre corresponent amb una antelació mínima de dos anys a la realització de la donació i estar operativa des que es va constituir. A més, les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública han d’estar al corrent de la presentació dels comptes anuals als registres corresponents. 
  • La donació s’ha de fer dins el marc de les finalitats pròpies de l’entitat donant i s’ha de formalitzar en document públic o privat, atorgat pel donant i el donatari, en el termini d’un mes a comptar del lliurament de la cosa o quantitat, on s’establirà entre altres aspectes d’interès, el motiu i la finalitat de la donació i els usos as quals el donatari ha d’aplicar la quantitat o cosa donada. 
  • Si es tracta d’una donació de diners, el lliurament s’ha de fer per transferències bancàries amb les finalitats i requisits que marca la llei. 

L’incompliment per part del donatari de l’aplicació de la cosa o quantitat rebuda a les finalitats o els usos recollits en el document on s’atorgui la donació, comporta la pèrdua total de la reducció, amb aplicació dels interessos de demora corresponents i sens perjudici dels recàrrecs i les sancions que puguin resultar aplicables d’acord amb la normativa tributària general. 

(ii) Modificació dels suposis d’aplicació de la tarifa reduïda a l’Impost de Donacions. 

S’exclouen els contractes d’assegurances sobre la vida com a negoci jurídic que permeten l’aplicació de la tarifa reduïda per l’Impost de Donacions del 5%,7% o 9%. 

(iii) Patrimoni preexistent com a base pel càlcul del coeficient multiplicador 

Es tornen a utilitzar els coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent pels contribuents dels grups I i II (graus de parentius més propers al causant – donant). Els coeficients dels grups III i IV es mantenen com fins ara. 

Aquesta mesura provocarà que la tributació efectiva per l’Impost sobre Successions i Donacions pugui arribar a més contribuents i sigui més elevada als membres dels esmentats grups en alguns supòsits. 

La quota tributària per l’impost sobre successions i donacions s’obté aplicant a la quota íntegra el coeficient multiplicador establert en funció del patrimoni preexistent del contribuent i del grup (segons el grau de parentiu) següents: 

Patrimoni existent (€)Grups parentiu (I i II)Grups parentiu (III)Grups parentiu (IV)
De 0 a 500.0001,000001,58822,00000
De 500.000,01 a 2.000.000,00 1,100001,58822,00000
De 2.000.000,01 a 4.000.000,00 1,150001,58822,00000
Més de 4.000.000,00 1,200001,58822,00000

(iv) Modificació de la bonificació a la quota tributària. 

Es creen dues taules diferenciades per cadascun dels grups I y II. Fins ara existia una sola taula que aplicava als dos grups. 

Amb aquesta modificació, el percentatge de la bonificació en quota de les adquisicions dels membres del grup II serà molt inferior i, per tant, augmentarà la tributació respecte a la fiscalitat actual. 

a) Pels contribuents del grup I (descendents i adoptats menors de 21 anys): 

Base imposableBonificació (%)Resta base imposableBonificació marginal (%)
0,000,00100.000,0099,00
100.000,00 99,00100.000,0097,00
200.000,00 98,00100.000,0095,00
300.000,00 97,00200.000,0090,00
500.000,00 94,20250.000,0080,00
750.000,00 89,47250.000,0070,00
1.000.000,00 84,60500.000,0060,00
1.500.000,00 76,40500.000,0050,00
2.000.000,00 69,80500.000,0040,00
2.500.000,00 63,84500.000,0025,00
3.000.000,00 57,37en endavant20,00

b) Per la resta de contribuents del grup II (ascendents i adoptats majors de 21 anys, cònjuge i ascendents o adoptants): 

Base imposableBonificació (%)Resta base imposableBonificació marginal (%)
0,000,00100.000,0060,00
100.000,00 60,00100.000,0055,00
200.000,00 57,50100.000,0050,00
300.000,00 55,00200.000,0045,00
500.000,00 51,00250.000,0040,00
750.000,00 47,33250.000,0035,00
1.000.000,00 44,25500.000,0030,00
1.500.000,00 39,50500.000,0025,00
2.000.000,00 35,88500.000,0020,00
2.500.000,00 32,70500.000,0010,00
3.000.000,00 28,92en endavant0,00

D’altra banda, seguint amb una voluntat clara d’augment de la recaptació per aquest impost, se suprimeix la possibilitat d’aplicar aquesta bonificació als parents dels grups I i II, si s’han acollit a alguna de les reduccions fiscals que preveu la llei (a excepció de la relativa al habitatge habitual). 

Amb anterioritat a aquesta modificació, no existia la supressió total de la bonificació i es preveia la possibilitat d’aplicar la meitat de la bonificació resultant. 

II.- IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS 

(i) Tipus de gravamen reduït en l’adquisició d’habitatge habitual per famílies monoparentals. 

A la transmissió d’un immoble que ha de constituir l’habitatge habitual d’una família monoparental s’aplicarà un tipus de gravamen del 5%, sempre que es compleixin simultàniament els requisits següents: 

  • El subjecte passiu ha d’ésser membre de la família monoparental. 
  • La suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars, corresponents als membres de la família monoparental en la darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques no ha d’excedir els 30.000 euros. 

Aquesta quantitat s’incrementa en 12.000 euros per cada fill que excedeixi del nombre de fills que la legislació vigent exigeix com a mínim per que una família tingui la condició legal de família monoparental de categoria especial. 

Als efectes de l’aplicació del tipus reduït s’entén que són famílies monoparentals les que s’ajusten a les determinacions de la normativa de desplegament de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies. 

(ii) Bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries. 

Es redueix el termini de cinc a tres anys per justificar el compliment dels requisits previstos per aquesta modificació. Per tant, el subjecte passiu beneficiari de la bonificació (empresa immobiliària) ha de vendre a l’immoble, pel seu ús com a habitatge, a un particular, o a una empresa amb el mateix objecte social, en el termini de tres anys a comptar de l’adquisició. 

(iii) Nova bonificació de les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les. 

Es crea una bonificació del 60% de la quota gradual d’actes jurídics documentats per l’escriptura pública de constitució del règim de propietat horitzontal per parcel·les, regulat per l’article 553-53 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, en el supòsit dels polígons industrials i logístics

Aquesta bonificació s’aplicarà a les escriptures públiques que documentin la constitució del règim de propietat horitzontal per parcel·les que s’atorguin fins al 31 de desembre de 2023. 

(iv) Bonificació dels actes notarials en les que es formalitzen els dipòsits d’arres penitencials i la resta de documents notarials que es puguin atorgar per a la seva cancel·lació registral. 

Gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota gradual de l’impost sobre actes jurídics documentats els instruments públics notarials en els quals es formalitzin els dipòsits d’arres penitencials a què fa referència l’article 621-8 del Codi civil de Catalunya, i també la resta de documents notarials que es puguin atorgar per a la seva cancel·lació registral. 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o clarificació al respecte. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Voleu compartir aquest contingut?

Compartir a Facebook
Compartir a Twitter
Compartir a Linkedin
Enviar per correu
Enviar per Whatsapp
Enviar per Telegram