MESURES TRIBUTÀRIES COMPLEMENTÀRIES PER A DONAR SUPORT A L’ECONOMIA I L’OCUPACIÓ

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat el Reial decret Llei 15/2020, de 22 d’abril, per mitjà de qual es regulen diferents mesures dirigides a la millora del finançament de les empreses, en l’àmbit fiscal, d’ocupació i socio- econòmic entre d’altres. Centrarem aquesta Nota en els aspectes que afecten a empreses i treballadors autònoms en l’àmbit tributari

I.- Opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats. 

El Reial Decret-Llei permet als subjectes passius de l’Impost de Societats, amb un volum d’operacions no superior als 600.000 euros l’any 2019, la possibilitat d’exercitar l’opció extraordinària per la modalitat de pagament fraccionat que preveu l’apartat 3 de l’ article 40 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, és a dir, prenent com a referència la facturació de l’any en curs. 

Aquells contribuents que hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener de 2020 i que, per tant, no puguin acreditar operacions realitzades en l’exercici 2019, podran exercir l’opció prevista anteriorment en el segon pagament fraccionat (que correspondrà als 20 primers dies d’octubre de 2020). 

D’altra banda, el pagament fraccionat efectuat en els 20 dies naturals del mes d’abril de 2020 serà deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats que s’efectuïn a compte d’ell mateix període impositiu determinats d’acord amb l’opció que preveu el primer paràgraf anterior . 

El que disposa aquest apartat no és aplicable als grups fiscals als que apliqui el règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats. 

Els subjectes passius que exerceixin aquesta opció, quedaran vinculats a aquesta modalitat de pagament fraccionat, exclusivament, respecte dels pagaments corresponents a el mateix període impositiu. 

II. Limitació dels efectes temporals de la renúncia tàcita a l’mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2020. 

S’estableix la possibilitat al subjectes passius de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que desenvolupin activitats econòmiques el rendiment net es determini d’acord amb el mètode d’estimació objectiva, al fet que puguin, en el termini per a la presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del l’exercici 2020, renunciar a l’aplicació de la mateixa i, consegüentment, determinar el seu rendiment per la modalitat simplificada de el mètode d’estimació directa

Per l’exercici 2021, els contribuents per aquest impost poden tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica d’acord amb el mètode d’estimació objectiva, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació i revoquin la renúncia al mètode d’estimació objectiva en el termini preveu la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 33 del Reglament de l’Impost, o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre del l’exercici 2021 en la forma disposada per al mètode d’estimació objectiva. 

La renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la posterior revocació que preveu el paràgraf anterior tindran els mateixos efectes respecte dels règims especials establerts en l’Impost sobre el Valor Afegit o l’Impost General Indirecte Canari . 

III.- Càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la quota trimestral del règim simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit com a conseqüència de l’estat d’alarma declarat en el període impositiu 2020. 

Els contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que desenvolupin activitats econòmiques incloses en l’annex II de l’Ordre HAC / 1164/2019, de 22 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit i determinin el rendiment net d’aquelles pel mètode d’estimació objectiva, pel càlcul de la quantitat a ingressar en el pagament fraccionat, en funció de les dades- base a què es refereix la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 110 de el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, no computaran, a cada trimestre natural, com dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en què hagués estat declarat l’estat d’alarma en aquest trimestre. 

Així mateix, els subjectes passius de l’Impost sobre el Valor Afegit que desenvolupin activitats empresarials o professionals incloses en l’annex II de l’Ordre HAC / 1164/2019, de 22 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit i estiguin acollits a el règim especial simplificat, pel càlcul de l’ingrés a compte en l’any 2020, al qual es refereix l’article 39 del Reglament de l’ Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, no computaran, a cada trimestre natural, com dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en què hagués estat declarat l’estat d’alarma en eel referit trimestre. 

IV.- No inici de el període executiu per determinats deutes tributaris en el cas de concessió de finançament per part d’entitats financeres amb la cobertura d’avals estatals que preveu el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19. 

En les declaracions-liquidacions i les autoliquidacions presentades per un contribuent en el termini previst sense efectuar l’ingrés corresponent als deutes tributaris resultants de les mateixes, no s’iniciarà el període executiu quan es compleixin els següents requisits: 

  • Que el contribuent hagi sol·licitat dins el termini esmentat en el primer paràgraf, o anteriorment al seu començament, el finançament a què es refereix l’article 29 de Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer enfront de l’impacte econòmic i social de l’COVID-19, per al pagament dels deutes tributaris resultants de les declaracions-liquidacions i autoliquidacions i per, al menys, l’import d’aquests deutes. 
  • Que l’obligat tributari aportació a l’Administració Tributària fins el termini màxim de cinc dies des de la fi del termini de presentació de la declaració-liquidació o autoliquidació, un certificat expedit per l’entitat financera acreditatiu d’haver-se efectuat la sol·licitud de finançament incloent l’import i els deutes tributaris objecte de la mateixa. 
  • Que aquesta sol·licitud de finançament sigui concedida en, al menys, l’import dels deutes esmentades. 
  • Que els deutes se satisfacin efectiva, completa i immediatament en el moment de la concessió del finançament. S’entendrà incomplert aquest requisit per la falta d’ingrés dels deutes transcorregut el termini d’un mes des que hagués finalitzat el termini esmentat en el primer paràgraf d’aquest apartat. 

La regulació comentada és aplicable a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació conclogui entre el 20 d’abril de 2020 i el 30 de maig de 2020. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment al respecte. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Voleu compartir aquest contingut?

Compartir a Facebook
Compartir a Twitter
Compartir a Linkedin
Enviar per correu
Enviar per Whatsapp
Enviar per Telegram