MODIFICACIÓ DE TERMINIS DE FORMULACIÓ, VERIFICACIÓ I APROVACIÓ DE COMPTES ANUALS. AFECTACIÓ EN L’IMPOST DE SOCIETATS

El passat 18 de març publicàvem una nota informativa relativa als terminis de formulació i aprovació de comptes anuals i reunions dels òrgans de govern i administració de les societats durant l’estat d’alarma.

Dos mesos i mig (i sis pròrrogues de l’estat d’alarma) després, el Reial Decret-Llei al que llavors ens referíem (RDL 8/2020) segueix essent d’aplicació, si bé el Reial Decret-Llei 19/2020 (RDL 19/2020) el modifica i complementa amb alguns matisos i aclariments que procedim a desenvolupar a continuació, en concret: (i) la seva afectació derivada en la declaració de l’Impost de Societats i (ii) la modificació del còmput de determinades pròrrogues per la formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals.

(i) Afectació en l’Impost de Societats

Una de les principals anàlisi resultants del RDL 8/2020 afectava de forma directa l’Impost de Societats (IS). Així, en l’article 40 s’establia una regulació extraordinària de terminis de formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals que, a resultes, repercutia en l’obligació de presentació de la declaració de l’IS, doncs la determinació de la base imposable d’aquest, en el mètode d’estimació directa, s’efectua sobre la base del resultat comptable. Per això, el RDL 19/2020 preveu la facultat, als contribuents que no hagin pogut aprovar els seus comptes anuals amb anterioritat a la finalització del termini de declaració de l’impost, de presentar-les amb els comptes anuals disponibles en el moment de venciment del termini (els formulats per l’Òrgan d’Administració o, si s’escau, la comptabilitat disponible portada d’acord amb la normativa d’aplicació). Un cop hagin estat aprovats els comptes anuals, si hi ha diferències respecte dels presentats, podrà presentar-se una segona declaració, amb el resultat comptable definitiu, fins al 30 de novembre de 2020. La nova declaració tindrà la consideració de complementària si d’ella resulta un quantitat a ingressar superior o una quantitat per retornar inferior a la derivada de l’autoliquidació anterior. En la resta de casos, la segona declaració es considerarà rectificativa, sense necessitat de resolució de l’Administració Tributària.

És important tenir en compte que, en qualsevol cas, l’IS podrà ser objecte de comprovació plena, és a dir, ambdues autoliquidacions podran ser objecte de verificació i comprovació per l’Administració Tributària.

(ii) Modificació en el còmput de la pròrroga dels terminis aplicables a formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals.

Dues són les principals modificacions que el RDL 19/2020 realitza sobre l’article 40 del RDL 8/2020, sobre mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret privat:

  • Als efectes de dotar els terminis de major seguretat jurídica, el còmput de tres mesos per formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris ja no es realitzarà des de la finalització de l’estat d’alarma, sinó des de l’1 de juny de 2020.
  • Es redueix de tres a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des de la seva formulació.

Hem cregut important destacar, com determina la Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, de 28 de Maig de 2020, sobre aixecament de la suspensió de terminis administratius, que les pròrrogues establertes tenen una important conseqüència en el dret del soci minoritari a sol·licitar la verificació dels comptes anuals. En aquest sentit, el termini de tres mesos per sol·licitar auditor que estableix la Llei de Societats de Capital (art. 265.2) s’haurà de comptar, també, des l’1 de juny de al 2020 (i no des de la data de tancament de l’exercici).

Conclusió sobre els terminis de formulació i presentació dels comptes anuals corresponents a l’exercici

Així doncs, els terminis referits per la presentació dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 queden actualitzats com segueix:

  • Formulació de comptes anuals: fins el 31 d’agost de 2020.
  • Aprovació dels comptes anuals: fins el 31 d’octubre de 2020 (sempre en un màxim de dos mesos des de la formulació).
  • Dipòsit dels comptes anuals: fins el 30 de novembre de 2020.

En qualsevol cas, serà vàlida la formulació dels comptes anuals que realitzi l’Òrgan d’Administració durant l’estat d’alarma, podent igualment realitzar la seva verificació i aprovació acollint-se a les pròrrogues previstes.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Salutacions cordials,

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS

Voleu compartir aquest contingut?

Compartir a Facebook
Compartir a Twitter
Compartir a Linkedin
Enviar per correu
Enviar per Whatsapp
Enviar per Telegram