Efectes del COVID-19 en contractes i relacions comercials

 El Reial Decret-Llei 8/2020 dedica un apartat específic a les mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19 i, en concret, per la suspensió d’obres i serveis com a conseqüència del seu impacte. En general, l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis que el Real Decret-Llei limita (és a dir, l’Estat es farà càrrec de gran part d’aquests costos). S’estableix una excepció per les entitats públiques que cotitzin en borsa. 

Però, com afecta la situació a les relacions comercials i contractuals en el sector privat? La greu crisi sanitària dificulta en gran mesura el compliment contractual en compromisos de producció, en subministraments, en logística, en terminis… i, en els pitjors casos, en suposa la seva rescissió. Podem fer extensiva la suspensió genèrica a terminis de prescripció i caducitat que regula el Reial-Decret? 

Malauradament, de moment, no comptem amb mesures específiques. Per aquest motiu aconsellem una revisió dels contractes atorgats, en especial, de punts com els següents – a títol general i informatiu-, relacionats fonamentalment amb responsabilitat i assumpció de riscos. Som conscients de que és una feina farragosa, doncs tots els contractes contenen regulacions pròpies i específiques, però paga la pena assegurar-nos i fer-ne una revisió: 

 • Clàusules de força major. Si existeixen, comprovar si s’hi inclou el supòsit de pandèmia. 
 • Obligacions i riscos assumits per cadascuna de les parts contractants. 
 • Garanties. 
 • Terminis de compliment. 
 • Causes de resolució. 
 • Remissió a d’altres contractes i/o contractes annexes. 

Finalment, tots aquells que esteu immersos en algun procediment d’auditoria legal (due diligence), recordeu que aquests aspectes poden ser analitzats i tinguts en compte. 

No obstant, sota el nostre criteri, estem afrontant una situació imprevisible que, en molts casos, conforme a la doctrina i jurisprudència aplicable a Espanya i alguns països europeus, pot justificar una modificació – coherent i proporcionada- de les condicions contractuals. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Formulació de comptes anuals. Reunions d’òrgans de govern i administració durant l’estat d’alarma

 Benvolguts/es, 

Ens esteu traslladant consultes relatives a la preocupació sobre la formulació dels comptes anuals, que d’acord amb la Llei de Societats de Capital s’ha de realitzar en el termini màxim de tres mesos, a partir de la data de tancament de l’exercici social al que es refereixen els comptes anuals objecte de formulació. 

Existeixen, també, d’altres reunions dels Òrgans d’Administració i de Govern que, degut a la malaurada situació que estem vivint, no es poden celebrar, si més no, de forma presencial. 

El Real Decret- Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que us avançàvem aquest matí, preveu el següent (mesures d’aplicació durant el període d’alarma): 

(i) Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret Privat. 

 • Tot i en els casos en que els Estatuts Socials no ho prevegin, les sessions dels Òrgans de Govern i Administració d’Associacions, Societats Civils i Mercantils, Cooperatives i Fundacions, podran celebrar-se per videoconferència. Caldrà, això sí, acreditant l’autenticitat de les connexions. La sessió s’entendrà celebrada al domicili social. 
 • Els acords dels Òrgans referits es podran adoptar per escrit i sense sessió (votació sense reunió presencial) sempre que ho decideixi el President (o ho sol·licitin, en Òrgans d’Administració, al menys, dos dels seus membres). Atenció a la remissió que el Real Decret fa al Reglament del Registre Mercantil, conforme a la qual, aconsellem que les celebracions per escrit i sense sessió es facin amb consentiment de tots els membres. 
 • El termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social per formular els comptes anuals queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma – quan aquest finalitzi es reprendrà per tres mesos més-. 
 • Si els comptes anuals ja han estat formulats i requereixen auditoria obligatòria, l’emissió del corresponent informe s’entendrà prorrogada per dos mesos més des de la data de finalització de l’estat d’alarma. Pel cas que no hagin estat formulats, l’informe arrossegarà el termini referit en l’apartat anterior. 
 • Pel que fa a l’aprovació de comptes anuals, també es desplaça el termini d’aprovació (en Junta o Assemblea) als tres mesos següents a la finalització del termini de formulació dels comptes anuals. 
 • Aquells qui haguéssiu convocat la Junta o Assemblea d’aprovació abans de la declaració de l’estat d’alarma per una data de celebració posterior a la declaració, podreu modificar la data i lloc de celebració, o revocar l’acord de convocatòria, amb una antelació mínima de 48h (pàgina web, BOE – en aquest punt, esperem noves resolucions). La nova convocatòria s’haurà de realitzar en el mes següent a la data de finalització de l’estat d’alarma. 
 • Les reunions amb assistència de Notari podran realitzar-se també amb la participació telemàtica del Fedatari Públic. 

(ii) Mesura especial per Societats de Capital 

Els socis no podran exercitar el dret de separació fins que finalitzi l’Estat d’alarma. 

(iii) Mesura especial per Societats Cooperatives 

El reintegrament de les aportacions als socis cooperatius que causin baixa durant l’estat d’alarma queda prorrogat durant els sis mesos següents a la finalització del període d’alarma. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS