Condicions del primer tram de la línia d’avals per a empreses i autònoms

Mitjançant resolució publicada avui al BOE, la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, publica l’Acord ‐ veure la nostra Nota Informativa 12 ‐ pel qual el Consell de Ministres aprova les característiques del primer tram de la línia d’avals de l’ICO per empreses i autònoms, dirigits a pal∙liar els efectes del COVID‐19, sobre alliberament dels primers 20.000 milions d’euros en línies d’avals, respecte dels 100.000 milions compromesos.
Recordem que la Resolució estableix un seguit de mesures per preservar la normalitat dels fluxos de finançament i els nivells de circulant i liquiditat, als efectes de permetre que empreses i autònoms continuïn abonant els salaris dels empleats i les factures a proveïdors, mantenint la activitat econòmica. Aquesta mesura es basa en l’esperança de motivar les entitats financeres a complementar les necessitats de finançament.
La publicació d’avui, que inclou un Annex I amb les condicions de subjecció a l’alliberament del primer tram de la línia d’avals, recorda el caràcter pari passu d’aquests, ja que comparteixen risc amb les entitats financeres, mobilitzant, també, importants quantitats per part de les entitats privades i, conseqüentment, complementant‐per recursos addicionals del sector privat. La gestió dels avals, depenents del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, es realitzarà a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

Principals condicions aplicables i requisits a complir per l’atorgament i subjecció a el primer tram de la línia d’avals (ANNEX I)

 • (i) Finalitat: cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms, per atendre les necessitats de finançament derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries.
 • (ii) Subtrams: 10.000 milions per PIMES i 10.000 milions per la resta d’empreses.
 • (iii) Característiques dels préstecs elegibles:
  ‐ Préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 de març de 2020.
  ‐ Que no figurin en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE), a 31 de desembre de el 2019.
  ‐ Que els acreditats no estiguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020.
 • (iv) Import màxim: Per autònoms i microempreses (fins a 10 empleats) i empreses de fins a 250 empleats i vendes inferiors a 50 milions d’euros o amb un total d’actiu inferior a 43 milions d’euros. Límit import a sol∙licitar fins a 1,5 milions d’euros.
 • (v) Límit aval. El límit serà de 50 milions, en funció de les operacions aprovades per l’entitat financera.
 • (vi) Percentatges màxims d’aval: cas de PIMES i autònoms, l’aval ascendirà com a màxim a l’80% de l’operació. Resta d’empreses 70% de noves operacions i el 60% d’operacions de renovació.
 • (vii) Remuneració de l’aval: La remuneració dels avals concedits a préstecs fins a 1,5 milions d’euros serà de 20 punts bàsics sobre el saldo del l’import total avalat. Per imports superiors, dependran de la durada de l’aval, de l’import i de la consideració de l’empresa. L’annex de la resolució determina els imports.
 • (viii) Termini de sol∙licitud: El termini de sol∙licitud dels avals és fins 30 de setembre de 2020
 • (ix) Termini màxim de l’aval: Coincidirà amb el termini de l’operació fins a un màxim de 5 anys.

És important tenir en compte que són les entitats financeres qui determinen la concessió de les operacions, en funció de les seves polítiques de concessió. Pel que fa als preus de les operacions, no s’estableixen, però la mateixa resolució disposa que els costos dels nous préstecs i renovacions que es beneficiïn d’aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de l’inici de la crisi de l’COVID‐19.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Salutacions cordials,

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS

Voleu compartir aquest contingut?

Compartir a Facebook
Compartir a Twitter
Compartir a Linkedin
Enviar per correu
Enviar per Whatsapp
Enviar per Telegram