Permís retributiu recuperable

Poc abans de la passada mitjanit, amb immediata entrada en vigor, s’ha publicat el Reial Decret‐Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID‐19.
A aquests efectes, es decreta una situació d’hivernació” respecte dels treballadors referits, a manera de permís retribuït. Aquest permís té caràcter obligatori i limitat en el temps (entre els dies 30 de març i 9 d’abril de 2020, inclusivament) i s’aplica a tot el personal laboral per compte aliè que presti serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin les activitats no essencials qualificades de forma expressa en el Reial Decret‐Llei.

Obrim, en aquest sentit, tres apartats a l’efecte de definir millor l’aplicació de Reial Decret‐Llei:

 • I.‐ Determinació dels serveis essencials. Qui pot, en conseqüència, desplaçar‐se al seu lloc de treball per realitzar la seva activitat?
 • II.‐ Supòsits especials. Excepcions.
 • III.‐ Aplicació del permís retribuït a treballadors que no presten serveis essencials. Moratòria.

I.‐ Determinació dels serveis essencials.

Es consideren essencials (és a dir, els que els prestin poden sortir de casa per anar a treballar) els serveis que presten empreses o entitats de el sector públic o privat detallats en el document adjunt i que, principalment, es refereixen a les següents:

 • Encarregats del proveïment de productes bàsics, des de la seva producció fins a la seva distribució. Activitats connexes i servei de repartiment a domicili (inclòs el menjar preparat).
 • Personal sanitari, indústria farmacèutica i òptiques. Material sanitari en general (elaboració, distribució i vinculats).
 • Empreses reconvertides a fabricació / logística sanitària.
 • Forces i cossos de seguretat. Institucions penitenciàries.Atenció a persones grans, menors, discapacitats i dependents.
 • Transport. Serveis logístics relacionats amb productes bàsics.
 • Subministraments bàsics (aigua potable, combustibles, autopistes).
 • Estancs, comerç per internet.
 • Telecomunicacions, audiovisuals i serveis informàtics essencials.
 • Correus (servei postal universal).
 • Serveis financers, bancaris i d’assegurances.
 • Atenció a víctimes de violència de gènere.
 • Mitjans de comunicació i meteoròlegs.
 • Treballadors vinculats a actuacions processals no suspeses (advocats, psicòlegs, traductors …).
 • Despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials.
 • Registres i notaries.
 • Centres d’acollida.
 • Serveis funeraris.
 • Serveis de neteja, manteniment i reparació urgents. Recollida d’escombraries i residus.

L’essencialitat inclou les persones treballadores que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l’activitat de les quals es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials.

Acompanyem adjunta la relació detallada d’activitats essencials, d’acord amb el Reial decret llei.

II.‐ Supòsits especials.

(i) Excepcions.

Queden exceptuats de l’àmbit d’aplicació de Reial Decret‐Llei:

 • Les persones treballadores contractades per (i) aquelles empreses que hagin sol∙licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió i (ii) aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió durant la vigència del permís previst aquest Reial Decret‐Llei.
 • Les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes.

Per tant, el Reial Decret no afecta els que ja poden teletreballar, autònoms o afectats per un ERTO
o que estiguin de baixa, ni tampoc als que ja havien tancat per ordre de l’estat d’alarma.

(ii) Serveis mínims.

El Reial Decret‐Llei faculta les empreses que hagin d’aplicar el permís retribuït recuperable per establir serveis mínims per tal de mantenir l’activitat indispensable. La definició d’aquests serveis mínims indispensables està subjecta a aclariment de el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

III.‐ Aplicació del permís retribuït a treballadors que no presten serveis essencials. Excepcions. Moratòria.

(i) Permís retribuït.

Els treballadors no vinculats a activitats essencials hauran de romandre en els seus domicilis fins al proper 9 d’abril de 2020 i cobraran el salari íntegre, que hauran de retornar, a partir de la data esmentada i fins al 31 de desembre de 2020, de manera gradual i consensuada amb les seves empreses. La fórmula de devolució d’aquestes hores s’ha de fer sempre en compliment de les disposicions de l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors.

(ii) Moratòria

El Reial Decret‐Llei ha rebut nombroses crítiques, en haver‐se pres la mesura anunciada durant el cap de setmana, amb la intenció de la seva aplicació immediata des del dilluns següent. La pressió social d’organitzacions com la Federació d’Empresàries i Professionals BPW Spain, al costat de CEOE i CEPYME, va fomentar, a última hora, la redacció de la disposició transitòria primera, en virtut de la qual, les empreses que no es puguin “aturar de cop “, per resultar impossible la interrupció immediata de l’activitat, podran prestar serveis avui dilluns 30 de març, a l’efecte de realitzar les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït. Es demora 24 hores l’entrada en vigor de Reial Decret‐Llei en aquests supòsits.

Els empresaris adverteixen que aquesta aturada pot portar a una crisi més profunda de l’economia, que podria arribar a ser social, sumant‐se a les organitzacions referides, a nivell de Catalunya, PIMEC i Foment del Treball, que reclama mesures com que el 75% salaris en aquest període siguin assumits per l’Estat i la suspensió de liquidació impostos, que vénen sol∙licitant des de fa temps l’AEDAF al costat de diferents plataformes d’assessors i professionals.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.

Salutacions cordials,

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS

Ver anexo

Voleu compartir aquest contingut?

Compartir a Facebook
Compartir a Twitter
Compartir a Linkedin
Enviar per correu
Enviar per Whatsapp
Enviar per Telegram