Tercer paquet de mesures de recolzament en la crisi del COVID-19. Pimes i autònoms

Com a continuació a la nota que hem remès avui, en aquesta nota ens centrem en una breu exposició dels aspectes que considerem més importants en relació a les ajudes econòmiques als treballadors autònoms.

I.‐ Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social.

La moratòria s’estén a empreses i treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social.

Per poder accedir a aquesta moratòria han de complir‐se els requisits que es desenvolupin per Ordre Ministerial (pendent d’aprovació), amb expressa sol∙licitud.

La concessió de la moratòria no és automàtica, ja que la Tresoreria de la Seguretat Social és l’habilitada per concedir‐la.

Quant a la seva durada serà de fins a sis mesos, sense que generi interès algun.

Les quotes que poden ser objecte de moratòria són les reportades entre els mesos d’abril i juliol de 2020, en el cas d’empreses i, entre maig i juliol de l’any en curs, en quant als treballadors autònoms i sempre que no hagin suspès la seva activitat per raó de l’estat d’alarma.

II.‐ Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social.

Les empreses i treballadors per compte propi inclosos en el Règim de la Seguretat Social o els autoritzats per actuar a través del sistema de remissió electrònica de dades (Sistema XARXA), poden sol∙licitar l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari d’ingrés dels quals estigui comprès entre els mesos d’abril i juny de 2020, sempre que no tinguessin un altre ajornament en vigor.

Els ajornaments que puguin acollir‐se al previst en el Reial Decret‐Llei, generaran un interès especial del 0,5%.

Les sol∙licituds d’ajornament han d’efectuar‐se abans del transcurs dels deu primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés.

III.‐ Flexibilització en matèria de contractes de subministrament.

D’electricitat.

Durant el període de temps en el qual s’estengui l’estat d’alarma, els punts de subministrament titularitat de treballadors autònoms que acreditin la seva condició mitjançant alta en el Règim Especial de la Seguretat Social i empreses, podran acollir‐se a les següents mesures:

 • Suspensió temporal del servei.
 • Modificació dels contractes de subministrament vigents, o les seves pròrrogues, amb la finalitat de contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzats amb el qual es tingui formalitzat el contracte, per adaptar‐ho a noves pautes de consum i sense que procedeixi el càrrec de penalització alguna.

De gas natural.

Les empreses i treballadors autònoms que acreditin la seva condició mitjançant alta en el Règim Especial de la Seguretat Social podran acollir‐se, durant l’estat s’alarma, a:

 • La modificació del cabal diari contractat.
 • La inclusió en un graó de peatge a un consum anual inferior.
 • La supressió temporal del contracte de subministrament sense cost.

IV.‐ Suspensió de factures d’electricitat, gas i productes derivats del petroli.

Amb caràcter excepcional i per tot el temps en què estigui en vigor l’estat d’alarma, els punts de subministrament titularitat de treballadors per compte propi que acreditin la seva condició mitjançant alta en el Règim Especial de la Seguretat Social i petites i mitges empreses, podran sol∙licitar a la seva comercialitzadora o distribuïdora, la suspensió del pagament de factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies compresos en l’estat d’alarma.

V.‐ Disponibilitat dels plans de pensions en cas de desocupació o cessament d’activitat derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID‐19.

Durant el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del Decret de l’estat d’alarma, els partícips de plans de pensions poden, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats, sempre que:

 • Es trobin en situació legal de desocupació com a conseqüència d’un ERTE derivat de la situació de crisi sanitària.
 • Es tracti d’empresari titular d’establiment amb obertura al públic, que hagi hagut de suspendre la seva activitat per l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
 • Es tracti de treballadors autònoms integrats en el Règim Especial de la Seguretat Social i hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de la crisi sanitària.

L’import dels drets recuperats no pot ser superior a:

 • Salaris deixats de percebre mentre està en vigor l’ERTO.
 • Ingressos nets benvolguts deixats de percebre en el temps de suspensió d’obertura al públic.
 • Ingressos nets benvolguts deixats de percebre mentre es mantingui l’estat de crisi sanitària.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquest tema.

Salutacions cordials,

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS

Voleu compartir aquest contingut?

Compartir a Facebook
Compartir a Twitter
Compartir a Linkedin
Enviar per correu
Enviar per Whatsapp
Enviar per Telegram