Extensió del termini de presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat avui el Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, per mitjà del qual es recull la petició realitzada per associacions empresarials, el col·lectiu dels treballadors autònoms i el de professionals de l’àmbit tributari, d’estendre el termini de presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries. 

L’extensió del termini aprovada no abasta a tots els subjectes passius, sinó que només poden acollir-s’hi aquells obligats tributaris amb un volum d’operacions no superior als sis-cents mil (600.000) euros l’any 2019. 

Les declaracions i autoliquidacions que gaudiran de l’extensió són totes aquelles que hagin de presentar-se a partir de l’entrada en vigor de Reial decret llei, és a dir, aquelles el termini de presentació de les quals venci a partir de l’15 d’abril, que s’ajornaran fins al proper 20 de maig. 

Per tots aquells contribuents que optin com a forma de pagament per la domiciliació, el termini de presentació s’estén fins al 15 de maig de 2020. En aquests casos, el càrrec s’efectuarà el 20 de maig de 2020. 

Sense perjudici de l’anterior, l’extensió no és aplicable als grups següents: 

  • Els grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei de l’Impost de Societats, amb independència de l’import net de la seva xifra de negocis. 
  • Els grups d’entitats que tributin en el règim especial de grups d’entitats de l’Impost sobre el Valor Afegit, regulat en el capítol IX, de l’títol IX de la Llei de l’impost, i això, amb independència del seu volum d’operacions. 
  • Els nous terminis de presentació i ingrés tampoc són aplicables en relació amb la presentació de declaracions regulades en el Reglament (UE) número 952/2013 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 d’octubre de 2013, pel qual s’aprova el Codi Duaner de la Unió

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment al respecte. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Voleu compartir aquest contingut?

Compartir a Facebook
Compartir a Twitter
Compartir a Linkedin
Enviar per correu
Enviar per Whatsapp
Enviar per Telegram