Nota informativa Reial Decret-Llei de mesures extraordinàries en relació al COVID-19 en l’àmbit financer

(i) Línia d’avals per empreses i autònoms. 

Per tal de facilitar el manteniment dels llocs de treball i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, s’ha aprovat l’atorgament d’avals al finançament d’entitats financeres i de crèdit per atendre la gestió de factures, necessitat de circulant, venciment d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquidés. 

S’ha previst la concessió d’avals per import de 100.000 milions d’euros. 

Les condicions i requisits per accedir estan pendents d’aprovació pel Consell de Ministres. 

(ii) Ampliació dels límits d’endeutament net de l’ICO. 

S’ha aprovat una ampliació de 10.000 milions d’euros al límit d’endeutament net per l’ICO, per facilitar liquidés addicional a les empreses, especialment PIMES i autònoms. 

(iii) Línia extraordinària de cobertura asseguradora. 

S’autoritza la creació d’una línia de cobertura asseguradora per un període de 6 mesos des de l’entrada del Reial Decret, fins a un import de 2.000 milions d’euros, amb les característiques següents: 

 • Són elegibles els crèdits de circulant necessaris per empreses exportadores, sempre que es corresponguin amb noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la crisi actual. 
 • Seran beneficiaris PIMES i empreses més grans, sempre que: No siguin cotitzades ni empreses internacionalitzades o en procés de internacionalització (que han de complir una sèrie de requisits previstos a la norma). 
 • Queden excloses les empreses en situació concursal o pre-concursal, així com empreses amb problemes d’impagaments al sector públic. 

(iv) Mesures financeres per titulars d’explotacions agràries que hagin subscrit un préstec per la situació de sequera de l’any 2017. 

Es facilita als prestataris de crèdits financers concedits a titulars d’explotacions agràries afectats per la sequera de l’any 2017, segons Ordres AAA/778/2016, APM/728/2017 i APM/358/2018 (subvencions públiques destinades a l’obtenció d’avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària) que, de forma voluntària, puguin acordar amb les entitats financeres la pròrroga, fins a un any – que pot ser de carència-, del període d’amortització dels préstecs subscrits. 

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació finançarà els costos addicionals dels avals concedits, derivats de l’ampliació del període de l’operació. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Formulació de comptes anuals. Reunions d’òrgans de govern i administració durant l’estat d’alarma

 Benvolguts/es, 

Ens esteu traslladant consultes relatives a la preocupació sobre la formulació dels comptes anuals, que d’acord amb la Llei de Societats de Capital s’ha de realitzar en el termini màxim de tres mesos, a partir de la data de tancament de l’exercici social al que es refereixen els comptes anuals objecte de formulació. 

Existeixen, també, d’altres reunions dels Òrgans d’Administració i de Govern que, degut a la malaurada situació que estem vivint, no es poden celebrar, si més no, de forma presencial. 

El Real Decret- Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que us avançàvem aquest matí, preveu el següent (mesures d’aplicació durant el període d’alarma): 

(i) Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret Privat. 

 • Tot i en els casos en que els Estatuts Socials no ho prevegin, les sessions dels Òrgans de Govern i Administració d’Associacions, Societats Civils i Mercantils, Cooperatives i Fundacions, podran celebrar-se per videoconferència. Caldrà, això sí, acreditant l’autenticitat de les connexions. La sessió s’entendrà celebrada al domicili social. 
 • Els acords dels Òrgans referits es podran adoptar per escrit i sense sessió (votació sense reunió presencial) sempre que ho decideixi el President (o ho sol·licitin, en Òrgans d’Administració, al menys, dos dels seus membres). Atenció a la remissió que el Real Decret fa al Reglament del Registre Mercantil, conforme a la qual, aconsellem que les celebracions per escrit i sense sessió es facin amb consentiment de tots els membres. 
 • El termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social per formular els comptes anuals queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma – quan aquest finalitzi es reprendrà per tres mesos més-. 
 • Si els comptes anuals ja han estat formulats i requereixen auditoria obligatòria, l’emissió del corresponent informe s’entendrà prorrogada per dos mesos més des de la data de finalització de l’estat d’alarma. Pel cas que no hagin estat formulats, l’informe arrossegarà el termini referit en l’apartat anterior. 
 • Pel que fa a l’aprovació de comptes anuals, també es desplaça el termini d’aprovació (en Junta o Assemblea) als tres mesos següents a la finalització del termini de formulació dels comptes anuals. 
 • Aquells qui haguéssiu convocat la Junta o Assemblea d’aprovació abans de la declaració de l’estat d’alarma per una data de celebració posterior a la declaració, podreu modificar la data i lloc de celebració, o revocar l’acord de convocatòria, amb una antelació mínima de 48h (pàgina web, BOE – en aquest punt, esperem noves resolucions). La nova convocatòria s’haurà de realitzar en el mes següent a la data de finalització de l’estat d’alarma. 
 • Les reunions amb assistència de Notari podran realitzar-se també amb la participació telemàtica del Fedatari Públic. 

(ii) Mesura especial per Societats de Capital 

Els socis no podran exercitar el dret de separació fins que finalitzi l’Estat d’alarma. 

(iii) Mesura especial per Societats Cooperatives 

El reintegrament de les aportacions als socis cooperatius que causin baixa durant l’estat d’alarma queda prorrogat durant els sis mesos següents a la finalització del període d’alarma. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Reial Decret-Llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Punts destacats

 El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret-Llei pel qual es prenen certes mesures de caire econòmic, amb el propòsit d’ajudar la nostra economia a superar la actual crisis financera i dotar-la de fonament per una posterior recuperació econòmica. Els principals trets són els següents: 

(i) Mobilització de recursos econòmics. 

 S’ha aprovat la major mobilització de recursos econòmics de la història democràtica a Espanya, amb un import de dos-cents milions d’euros (€200.000.000.-), que representen, aproximadament, un 20% del PIB. Es destinaran a protegir les famílies, empreses, autònoms i treballadors. 

(ii) Es garanteixen els serveis de subministrament bàsics. 

Es garanteix els serveis d’energia, aigua i telecomunicacions per famílies vulnerables. 

(iii) Moratòria pels deutors hipotecaris. 

S’aprova una mesura important per garantir el dret a l’habitatge per persones amb dificultats, preveient una moratòria del pagament de les quotes del préstecs hipotecaris. 

(iv) Mesures de caràcter laboral. 

 S`han aprovat una sèrie de mesures per protegir el mercat de treball, destacant les següents: 

 • Els treballadors assalariats podran adaptar o reduir la seva jornada laboral per fer front a les necessitats de conciliació i cura de familiars amb dependència. 
 • S’estableix el treball com a mesura de flexibilitat laboral, si les circumstàncies ho permeten. 
 • Se simplifiquen i flexibilitzen els procediments d’ajustos temporals de la plantilla (ERTES). Els ERTES causats per la crisi del COVID-19 tindran la consideració de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva per l’atur, tot i no complir amb els requisits de cotització exigits per la normativa laboral. 
 • El cobrament de la prestació contributiva per l’atur als ERTES no computarà a efectes de cobrament d’una posterior prestació per l’atur. 
 • S’exonera als empresaris de l’aportació de la quota empresarial de la Seguretat Social a tots els ERTES autoritzats. 
 • Es flexibilitza el cessament de l’activitat pels autònoms i es facilita el cobrament de la prestació en casos de dificultat. 

(v) Mesures per mitigar els problemes de liquides de les empreses. 

L’Estat serà garant d’operacions creditícies. Es crea una línia d’avals i garanties públiques per les empreses per valor de cent milions d’euros (€1000.000.000.-), el que permetrà una mobilització entre cent cinquanta mil (€150.000.000.-) i dos-cents milions d’euros (€200.000.000.-). 

S’aprova una línia d’avals addicional per empreses exportadores de dos-mil (2.000.000.000) milions d’euros, amb especial afavoriment a les PIMES i mitjanes empreses. 

Per ajudar les empreses contractistes amb l’Administració, s’estableix un règim extraordinari de suspensió dels contractes públics, ampliant terminis i compensant salaris, amb la finalitat d’evitar resolucions contractuals i pèrdues de llocs de treball. 

Mitjançant aquesta nota d’urgència facilitem una visió general i genèrica d’aquest important Reial Decret que, per la seva profunditat i extensió, anirem desenvolupant amb alertes que a anirem enviant al llarg del dia d’avui. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Principals novetats legislatives fins la data actual en matèria fiscal i administrativa

 Benvolguts/es, 

Durant aquests dies us anirem reportant actualitzacions sobre temes que puguin ser d’actualitat i interès, amb el propòsit de poder-vos facilitar, de forma àgil, qüestions que puguin anar sorgint. 

Us animem a enviar-nos les consultes o comentaris que considereu. 


FISCAL 

Quines són les novetats més importants en l’àmbit tributari que s’han adoptat fins ara? 

Ajornament sense garantia de deutes tributaris de PIMES i autònoms. 

El Reial Decret 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, preveu l’ajornament sense garantia per deutes de PIMES i Autònoms, amb la següent extensió: 

 • (i) Només s’aplica al tributs de caràcter estatal
 • (ii) Compren un àmbit temporal limitat a totes aquelles liquidacions i autoliquidacions que s’han de presentar i ingressar entre el 13 de març de 2020 i el 30 de maig de 2020 (queden inclosos, els deutes per retencions i per pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats). 
 • (iii) Poden acollir-se a aquestes avantatges les persones i entitats amb un volum d’operacions no superior a €6.010.121,04.- a l’exercici 2019. 
 • (iv) S’han de complir els requisits previstos a l’article 82.2 a) de la Llei General Tributària i normativa complementària. Aquesta normativa preveu que es poden ajornar, sense garantia o garantia total, els deutes tributaris de quantia inferior a €30.000.-. 
 • (v) Condicions de l’ajornament: Es concedirà per termini de sis mesos, sense meritació d’interès de demora durant els primers tres mesos

Suspensió del serveis presencial a les Oficines de l’Administració de l’Estat de l’Agència Tributària. 

Les oficines de l’Agència Tributaria de l’Estat, romandran temporalment tancades per l’atenció presencial. 

Cal recordar que el Decret d’Alarma (Reial Decret 463/2020) va establir la suspensió dels terminis administratius. 

L’Agència Tributària està treballant el diferents aspectes d’interès en la realització de tràmits amb la mateixa, com, per exemple, l’obtenció del certificat digital. D’acord amb les notícies més recents, l’AEAT tot just ha comunicat el següent (font REAF) :“En relación con aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté caducado o próximo a caducar, la AEAT ya ha desarrollado la solución técnica que les habíamos anunciado esta mañana, permitiendo el uso de los certificados caducados en su SEDE de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Si su navegador habitual no se lo permite, le recomendamos lo traslade al FireFox donde podrá seguir usándolo”. 

Suspensió de terminis dels procediments de tramitació tributària a Catalunya. 

L’Agència Tributària de Catalunya, amb efectes 16 de març de 2020, ha adoptat una sèrie de mesures en relació als terminis dels procediments tributaris, amb la següent extensió: 

 • (i) Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació. 
 • (ii) Suspensió de terminis de prescripció i caducitat. 
 • (iii) Suspensió del servei presencial. Les oficines romandran tancades. 

JUDICIAL – ADMINISTRATIU. PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT. 

Tinc un judici en curs o l’he d’iniciar. Vull reclamar el pagament d’un deute, què faig? 

El Reial Decret d’Alarma (Reial Decret 463/2020) davant la incertesa de la situació sanitària i l’excepcionalitat de la mateixa, va disposar una suspensió dels terminis processals, en el termes següents: 

 • (i) Queden suspesos els terminis processals, administratius i de prescripció i caducitat. 
 • (ii) En quant als terminis processals queden suspesos en tots els ordres jurisdiccionals, amb algunes excepcions a l’ordre penal, laboral o sobre drets fonamentals. 
 • (iii) En quant als terminis administratius, es decreta una suspensió i interrupció general a tot el sector públic. 
 • (iv) Finalment i en relació al terminis de prescripció i caducitat de tot tipus d’accions o drets, queden suspesos al llarg del termini de vigència de l’estat d’alarma. 

Les diferents Administracions han quedat pràcticament aturades amb les mesures adoptades, principalment en l’atenció personal, per tant, la nova normativa preveu un “aturament” dels terminis i procediments, per no perjudicar les pretensions de les persones i l’inici i tràmit dels procediments als diferents ordres jurisdiccionals. 

Una vegada aixecat l’estat d’alarma, els terminis i procediments s’iniciaran de nou al mateix moment temporal o processal que es trobaven amb anterioritat al decret d’alarma. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS